ورود اعضاء

محصولات

لاک حساس سپاس

600000 ریال

لاک حساس سپاس صادراتی

650000 ریال

لاک حساس شیمی مهران

750000 ریال

مخصوص چاپ پارچه(پایه اب)

لاک حساس گلفام

700000 ریال

لاک حساس تیراژه معمولی

450000 ریال

لاک حساس تیراژه صورتی سوپر

550000 ریال

لاک حساس تیراژه ابی دیازو

500000 ریال

لاک حساس شیمی مهران برجسته

1000000 ریال

مخصوص پلاستیزول(حروف برجسته)

لاک نیکفام سوپر

570000 ریال

مخصوص ترام وحروف ریز