ورود اعضاء

محصولات

لاک حساس سپاس

550000 ریال

لاک حساس سپاس صادراتی

570000 ریال

لاک حساس شیمی مهران

650000 ریال

مخصوص چاپ پارچه(پایه اب)

لاک حساس گلفام

600000 ریال

لاک حساس تیراژه معمولی

400000 ریال

لاک حساس تیراژه صورتی سوپر

480000 ریال

لاک حساس تیراژه ابی دیازو

430000 ریال

لاک حساس شیمی مهران برجسته

900000 ریال

مخصوص پلاستیزول(حروف برجسته)

لاک نیکفام سوپر

500000 ریال

مخصوص ترام وحروف ریز