قوانین و مقررات

1- درصورت تایید پرداخت به هیچ عنوان جنس تعویض یا پس گرفته نمیشود .
2- کلیه فاکتورها بدون ارائه کد ملی و کد پستی محاسبه میگردد .
3- در صورت اتمام یا کسر موجودی فروشگاه نیک رنگ میتواند جنس را از فاکتور حذف و یا کسر نموده و الباقی مبلغ را به مشتری بازگرداند.